شهید مرتضی آوینی

“طرح هنری شهید مرتضی آوینی” شهادت روز بیستم فروردین ۱۳۷۲ در منطقه فکه