تصویرسازی قدرت ایران در برابر ترامپ قمار باز – انتقام سختی در راهه

تصویرسازی قدرت ایران در برابر ترامپ قمار باز – انتقام سختی در راهه

تصویرسازی قدرت ایران در برابر ترامپ قمار باز – انتقام سختی در راهه

انتقام سخت

 

دیدگاه خود را بیان کنید