نقاشی دیجیتال شهید مهدی آنیلی که مسلمان شد و به شهادت رسید

نقاشی دیجیتال شهید مهدی آنیلی که مسلمان شد و به شهادت رسید. شهید ادواردو آنیلی تنها وارث میلیاردر مشهور جوآنی آنیلی بود که بعد از مسلمان و شیعه شدن بخاطر اعتقادات مذهبی …