انواع سبک نقاشی

انواع سبک نقاشی

نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد می شود و اثری خلق می‌شود. فردی که این فرایند توسط او انجام می‌گیرد نقاش نام دارد. نقاشی سبک های مختلفی دارد.

انواع سبک نقاشی

 1. رئالیسم (واقع گرایی)
 2. امپرسیونیسم (برداشت گرایی)
 3. پست-امپرسیونیسم
 4. نئوامپرسیونیسم
 5. اکسپرسیونیسم
 6. اکپرسیونیسم انتزاعی
 7. کوبیسم (حجم گری)
 8. فوتوریسم
 9. ورتیسیسم
 10. رومانتیسیسم
 11. پرسیژنیسم
 12. مینی‌مالیسم
 13. سورئالیسم
 14. گرافیتی
 15. آپ آرت
 16. باربیزون
 17. فتورئالیسم
 18. تونالیسم
 19. باروک
 20. استاکیسم
 21. آبستره (انتزاعی)
 22. کنستراکتیویسم
 23. روکوکو
 24. Mysore
 25. مینیاتور ایرانی
 26. مینیاتور عثمانی
 27. مدرنیسم (نوگرایی)
 28. هنر ابتدایی
 29. پست مدرنیسم (فرا نوین)
 30. آوانگارد (پیشگام ، وابسته به مکتب های هنری نوین و غیر سنتی)
 31. ساختار گرایی
 32. کتاره سخت
 33. پوینتولیسم
 34. آبستره اکسپرسیونیسم
 35. دادا و سوررئالیسم
 36. فوویسم
 37. سمبولیسم و آرنوو
 38. نئوکلا سی سیسم
 39. منریسم
 40. کلا سیسیسم
 41. دادائیسم

دیدگاه خود را بیان کنید